Biuro Inżynierskie MGprojekt bierze udział przy realizacji licznych inwestycji branży drogowej jako samodzielna jednostka projektowa lub jako usługodawca dla firm wykonawczych w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Biuro specjalizuje się w szczególności w opracowaniu projektów konstrukcji nawierzchni drogowej z zastosowaniem mechanistyczno-empirycznych metod projektowania.


Poniżej przedstawiono wybrane zrealizowane projekty:

1)
Nazwa zadania: „Budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK-94g (dawna nazwa DK-4) - jako docelowego przebiegu DK 75”
Generalny Wykonawca (lider konsorcjum): Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o., ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
 
2)
Nazwa zadania: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, Zadanie 1 - Szczawa - Kamienica – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
 
3)
Nazwa zadania: „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - z podziałem na części: Część 1 i Część 2"
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
 
4)
Nazwa zadania: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, Zadanie 4 - Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z ul. Orkana DP1629 w m. Mszana Dolna – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o., ul. M.B. Bolesnej 87, 34-600 Limanowa
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
 
5)
Nazwa zadania: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż, Zadanie 5 - Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych"
Generalny Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
 
6)
Nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1463K Siedliska - Siedliska poprawiająca dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne - spr"
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice
Inwestor: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
 
7)
Nazwa zadania: Budowa drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa"
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
 
8)
Nazwa zadania: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – DW 977 etap I: Modernizacja odcinka Moszczenica – Gorlice z podziałem na zadania Zadanie 1: odc. 210 km 0+097 – odc. 220 km 2+800; Zadanie 2: odc. 225 km 0+065 – km 0+995”
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

9)
Nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 975 i 980 w miejscowości Roztoka z podziałem na zadania w systemie opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót: zad. nr 1 – budowa ronda na skrzyżowaniu DW975 i DW980; zad. nr 2 – modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni DW 975 w m. Roztoka”
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

10)
Nazwa zadania: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich: Modernizacja DW 975 na odcinku Olszyny - Roztoka" - miejscowości Olszyny i  Roztoka odc. 195 km 5+600 - 6+863
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

11)
Nazwa zadania: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 975 w miejscowości Radłów początek odc. 080 km 0+100 koniec odc. 080 km 1+200 o długości 1100m”
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

12)
Nazwa zadania: „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 993 w m. Gorlice ul. Dukielska z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas”
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe GODROM Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

13)
Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 977 na odcinku w km 9+930 - 10+320 (km ref. odc. 030 km 3+355 - odc. 30 km 3+745) w m. Zabłędza, gmina Tuchów” – dokumentacja projektowa wraz ze zmianą decyzji ZRID
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

14)
Nazwa zadania:
„Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 0+590 do km 1+555.99 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z rozbudową i przebudową dróg gminnych oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w mieście Tarnowie, gmina m. Tarnów,
powiat m. Tarnów, woj. małopolskie” - projekt konstrukcji nawierzchni drogowych
Generalny Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
Główne Biuro Projektowe: Sweco Engineering Sp. z o.o., ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków
Inwestor: Gmina Miasta Tarnów - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów
 
15)
Nazwa zadania: „Budowa mostu na potoku Srebrnik w m. Nawojowa w km 72+382    z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego” – projekt zamiennych konstrukcji nawierzchni drogowych
Generalny Wykonawca: BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE inż. Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

16)
Nazwa zadania: „Budowa dwóch mostów w/c drogi krajowej nr 75 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka i w miejscowości Tęgoborze na rzece Świdnik - opracowanie wyników badań w zakresie nośności i mrozoodporności konstrukcji istniejącej drogi krajowej nr 75 wraz z propozycją zmiany technologii robót na przebudowywanych odcinkach dróg
Generalny Wykonawca: BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE inż. Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10b, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

17)
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów w km 61,300 - 80,200 w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" Przetarg 1.3” – projekty zamienne konstrukcji nawierzchni drogowych
Generalny Wykonawca: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

18)
Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 52 w ramach obsługi komunikacyjnej terenów usługowych w m. Głogoczów gm. Myślenice” oraz „Rozbudowa i budowa drogi gminnej dla obsługi komunikacyjnej terenów usługowych w m. Głogoczów gm. Myślenice” w ramach zadania: „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice”
Inwestor: Gmina Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

19)
Nazwa zadania: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drogach powiatowych nr 1448K oraz nr 1447K wraz z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych i dwóch publicznych parkingów rowerowych” – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym i zestawieniem kosztów
Inwestor: Gmina Iwkowa, 32-861 Iwkowa 468

20)
Nazwa zadania: „Budowa Rodzinnej Trasy Rowerowej zlokalizowanej w Gminie Lipnica Murowana łączącej się poprzez Gminę Iwkowa z VELODUNAJEC oraz EUROVELO11” – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym i zestawieniem kosztów
Inwestor: Gmina Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 44
 
Copyright (c)2016, All Rights Reserved.